حسابرس

حسابرس
حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی هوشیار ممیز است که در تاریخ 1378/02/08 با شماره ثبت 11021 در تهران نزد مرجع ثبت شرکت‏های شهر تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از میدان ونک، انتهای گاندی شمالی، پلاک 8، طبقه 5، واحد 19 به همراه اين اميدنامه، حسابرس مشخصات و سوابق كاري خود را براي اطلاع سرمايه‌گذاران اعلام نموده است. حسابرس به صورت ساليانه سوابق و داده‌هاي مالي شرکت را ارزيابي مي‌کند تا اطمينان حاصل شود صورت هاي مالي به صورت منصفانه و بي‌طرفانه وضعيت مالي صندوق و نتيجه فعاليت‌هاي آن و تغييرات در را نشان مي‌دهد. وظايف و مسئوليت‌هاي حسابرس در اساسنامه قيد شده است. حسابرس بايد از درستي ثبت و نگهداري حساب‌هاي صندوق مطمئن شود، گزارش‌هاي عملکرد مدير و صورت‌هاي مالي صندوق را در مقاطع زماني معين بررسي کرده و راجع به آنها اظهارنظر نمايد و در مقاطع زماني معين صحت آن‌ها را بررسي و راجع به آن اظهار نظر نمايد.