اعضای کمیته سرمایه گذاری

اعضای کمیته سرمایه گذاری

ردیف
نام و نام خانوادگی
سوابق تحصيلی و فعاليت حرفه ای 
1
رضا درخشان فر
کارشناسی مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی اصفهان، کارشناسی ارشد  Executive MBAدر ITEC-Duba
مدرس دوره تخصصی مشاوره مالی، مرکز آموزش حسابداران خبرا ایران
مدیر عامل مشاور سرمایه گذاری مدبران هما؛ مدیر توسعه تجاری شرکت لینده آکتین گزلشافت (شعبه ایران)، مدیر پروژه
های پتروشیمی شرکت گسترش انرژی پاسارگاد؛ مدیر عامل شرکت مشاوره ارگ ارم آریا، مدیر پروژه های ایران در
استارپترو انرژی، مهندس فرآیند پتروشیمی رازی
2
عليرضا کلاهی صمدی
کارشناسی ارشد  EMBAدانشگاه آلتو
مدیر اجرایی هلدینگ نورین؛ عضو هیأت مدیره دیجی کالا؛ نائب رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی صنایع و
معادن استان تهران، رئیس هیأت مدیره سیم و کابل ابهر
3
حسام کدیور
کارشناسی حقوق دانشگاه مفید، کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل دانشگاه شهید بهشتی، دکتری حقوق خصوصی
دانشگاه مازندران
دارای پروانه وکالت از کانون وکلای دادگستری
مدیرعامل شرکت شاهکار پژوهان حامي آینده؛ مدیر حقوقي شرکت رهنما کاميابان نخستين؛ عضو هيأت مدیره موسسه
اندیشه حقوق براي همه؛ مشاور حقوق شرکت خدمات نوآوري پاسارگاد
4
نيما نامداری
کارشناسی مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت، کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه شهید بهشتی
معاون توسعه و نوآوری شرکت ارتباط فردا؛ عضو هیأت مدیره شرکت فناوری همراه پیدا؛ عضو هیأت مدیره شرکت فین و
تک پارس؛ مدیر عامل شرکت فین و آوا پارس، مدیر عامل و مدیر پروزه در حاسب سیستم، مدیرعامل معاینه فنی شهرداری
تهران
5
سارا بانکی
دکتري رشته مدیریت منابع انساني و رفتار سازماني از دانشگاه تورنتو
استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه صنعتي شریف در رشته مدیریت
مدیرعامل شرکت مدیریت منابع فيزیکي اطمينان پردیس مهر
مدیرعامل شرکت توسعه دانش ایرانيان فردا